Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

  
Kategori: K7

GLOSARIUM :

akhlak budi pekerti, perilaku
Al-Qur’an kitab suci umat Islam yang berisi pedoman hidup dan sebagai sumber 
hukum Islam yang pertama 
al-hadis sumber hukum Islam kedua, ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi
Muhammad saw.
amanah dapat dipercaya
An¡ar kaum Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad saw. dan
para sahabatnya saat hijrah
asma‘ul ¥usna nama-nama baik bagi Allah Swt.
as-sabiqµn al-awalµn orang-orang yang pertama kali masuk Islam
al-‘Al³m Maha mengetahui
al-khab³r Maha teliti
as-sam³’ Maha mendengar
al-bash³r Maha melihat
balig dewasa
batal gagal atau tidak syah
berjamaah berkumpul, bersama-sama
bighunnah dengan dengung
bilaghunnah tanpa dengung
dakwah ajakan, seruan
darah hai« darah yang keluar dari perempuan setiap bulan
empati merasakan apa yang dirasakan orang lain
hadas keadaan tidak suci pada diri orang karena sebab-sebab tertentu 
iman kepercayaan
imam pemimpin
istiq±mah komitmen, tekun, dan ulet
istinja bersuci dari buang air kecil dan buang air besar
jamak menggabungkan
kafir ingkar kepada Allah Swt.
khatib orang yang berkhotbah
khandaq parit yang dibuat Salman al-farisi saat perang melawan kafir Quraisy 
di Madinah 
makmum yang mengikuti imam pada saat ¡alat berjamaah
masbuq makmum yang tertinggal ¡alat-nya dari imam

mua©in orang yang mengumandangkan adzan
Muhajir³n kaum Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah saw. ke Madinah
munfarid ¡alat sendirian
mukhaffafah najis yang ringan
mutawasi¯ah najis yang sedang
mugala§ah najis yang berat
najis kotor yang menyebabkan terhalangnya melaksanakan ibadah
najis hukmiyah najis yang diyakini keberadaannya tapi nggak ada bentuk dan 
sifatnya
najis ainiyah najis yang masih ada salah satu bentuk atau sifatnya
qa¡ar meringkas ¡alat yang bilangan rekaat empat menjadi dua
ruksah keringanan
¡af barisan dalam ¡alat
¯aharah bersuci dari hadas atau najis
takd³m mendahulukan
takh³r mengakhirkan
¯awaf mengelilingi kakbah
tayamum bersuci dengan debu
wahyu petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul
wajib mutlak 
wu«u bersuci dari hadas kecil dengan air

KEGIATAN BELAJAR 

Bab 1. Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya

Bab 2. Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqamah 

Bab 3. Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman

Bab 4. Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah

Bab 5. Selamat Datang Nabi Kekasihku

Bab 6. Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah

Bab 7. Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-Malaikat Allah Swt.

Bab 8. Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah

Bab 9. Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu

Bab 10. Islam Memberikan Kemudahan melalui ¢alat Jamak dan Qasar

Bab 11. Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan

Bab 12. Al-Khulafau Ar-Rasyidµn Penerus Perjuangan Nabi Muhammad saw

Bab 13. Hidup Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf.

 

Attachments

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.pdf

21-08-2018 09:15:00

Download Lampirkan