Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti

  
Kategori: K8

DAFTAR ISI

Bab 1 Sifat Ātmān dalam Bhagavadgita 

Bab 2 Sapta Timira sebagai Aspek Diri yang Harus Dikendalikan

Bab 3 Tri Guna dalam Dir 

Bab 4 Pañca Mahābhūta sebagai Unsur Pembentuk Alam Semesta 

Bab 5 Perkembangan Agama Hindu di Asia

GLOSARIUM

ātmān percikan-percikan terkecil dari paramātma
avidya kebodohan
bhagavad-gītā pustaka suci yang menjelaskan jalan untuk
mendekatkan diri pada Sang Hyang Widhi
caturmarga empat jalan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widhi
dharma kebenaran
dhana harta atau uang
dharmagita nyanyian kebenaran
dharmatula diskusi tentang kebenaran
dharmawacana menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran guna kepandaian
kulina keturunan
kasuran keberanian
pañca mahābhūta lima unsur pembentuk alam semesta
pitra rna utang manusia terhadap leluhur
pitra yajña persembahan kepada leluhur
prasadam makanan yang telah dipersembahkan ke hadapan Sang
Hyang Widhi
purusa unsur kejiwaan 

rajas sifat aktif, kreatif, angkuh, dan sombong
rajasika yajña yajña yang dilandasi pamrih atau pamer
sattvam sifat tenang dan lemah lembut
satvika yajña yajña yang dilaksanakan sesuai aturan-aturan pustaka suci
sura minuman keras
surupa rupa cantik atau tampan
tamas sifat pemalas, dan lamban
tamasika yajña yajña yang tidak menggunakan aturan pustaka suci
tat twam asi engkau adalah dia
tirtayatra berkunjung ke tempat-tempat suci Hindu
triguna tiga jenis sifat dasar manusia
tri rna tiga utang manusia sejak lahir yajña pengorbanan
suci yang tulus ikhlas
yowana keremajaan

 

Attachments

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti.pdf

15-08-2018 11:01:37

Download Lampirkan