Seni Budaya Buku Siswa Kelas X Semester 1

  
Kategori: K10 - SMA

daftar isi

Kata Pengantar ................................................................................ iii
Daftr Isi .......................................................................................... iv
Semester 1
Bab 1 Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi (2D) ................................ 1
Peta Materi........................................................................................ 1
A. Seni Rupa Dua Dimensi................................................................ 6
B. Unsur dan Objek Karya Seni Rupa Dua Dimensi ..................... 11
C. Medium, Bahan, dan Teknik ........................................................ 22
D. Proses Berkarya Seni Rupa .......................................................... 25
E. Berlatih Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi ................................ 26
F. Uji Kompetensi............................................................................... 27
G. Rangkuman .................................................................................... 31
H. Reflksi ........................................................................................... 31
Bab 2 Berkarya Seni Rupa Tiga Dimensi (3D) ................................ 33
Peta Materi ....................................................................................... 33
A. Pengertian Karya Seni Rupa Tiga Dimensi ................................ 37
B. Jenis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi........................................... 38
C. Nilai Estetis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi .............................. 47
D. Proses Berkarya Seni Rupa Tiga Dimensi .................................. 48
E. Uji Kompetensi............................................................................... 53
F. Rangkuman..................................................................................... 57
G. Reflksi ............................................................................................ 57
Bab 3 Musik Tradisional .................................................................. 59
Peta Materi ....................................................................................... 59
A. Pengertian Musik........................................................................... 62
B. Musik Sebagai Simbol .................................................................. 65
C. Jenis Musik Trandisional .............................................................. 73
D. Fungsi Musik .................................................................................. 77
E. Permainan Musik .......................................................................... 82
F. Rangkuman .................................................................................... 88
G. Reflksi ............................................................................................ 89
H. Uji Kompetisi.................................................................................. 89


Bab 4 Pertunjukkan Musik dalam Permainan Musik ..................... 91
Peta Materi ....................................................................................... 91
A. Konsep Dasar ................................................................................. 94
B. Eksplorasi Musik ........................................................................... 97
C. Gerak dalam Permainan Musik ................................................... 104
D. Membandingkan Kolaborasi Seni ............................................... 110
E. Rangkuman .................................................................................... 117
F. Reflksi ........................................................................................... 118
G. Uji Kompetensi .............................................................................. 118
Bab 5 Gerak Dasar Tari .................................................................... 121
Peta Materi ....................................................................................... 121
A. Konsep Gerak Tari ........................................................................ 125
B. Teknik dan Prosedur Gerak Tari ................................................. 127
C. Uji Kompetensi .............................................................................. 131
D. Evaluasi Pembelajaran .................................................................. 131
E. Rangkuman .................................................................................... 133
F. Reflksi ........................................................................................... 133
Bab 6 Bentuk, Jenis, dan Nilai Estetis Gerak Tari ........................... 135
Peta Materi ....................................................................................... 135
A. Bentuk Gerak Tari ......................................................................... 138
B. Jenis Gerak Tari ............................................................................. 140
C. Nilai Estetis dalam Gerak Tari ..................................................... 141
D. Uji Kompetensi .............................................................................. 145
E. Evaluasi Pembelajaran .................................................................. 146
F. Rangkuman .................................................................................... 148
G. Reflksi ........................................................................................... 149
Bab 7 Seni Peran .............................................................................. 150
Peta Materi ....................................................................................... 150
A. Pengertian Seni Peran ................................................................... 155
B. Unsur Seni Peran .......................................................................... 162
C. Teknik Dasar Seni Peran ............................................................... 168
D. Kreativitas Seni Peran ................................................................... 178
E. Evaluasi Seni Peran ....................................................................... 181
F. Rangkuman .................................................................................... 183
G. Reflksi ........................................................................................... 184
H. Uji Kompetensi .............................................................................. 184


Bab 8 Menyusun Naskah Lakon ...................................................... 185
Peta Materi ....................................................................................... 185
A. Pengertian Lakon ........................................................................... 189
B. Jenis Lakon dan Bentuk Lakon .................................................... 195
C. Unsur Lakon Teater ....................................................................... 196
D. Teknik Menyusun Naskah Lakon ............................................... 203
E. Kreativitas Menyusun Naskah Estetis ........................................ 206
F. Evaluasi Pembelajaran .................................................................. 210
G. Rangkuman .................................................................................... 212
H. Reflksi ........................................................................................... 213
I. Uji Kompetensi............................................................................... 214
Daftr Pustaka ................................................................................. 215
Profi Penulis ................................................................................... 217
Profi Penelaah ................................................................................. 222
Profi Editor ..................................................................................... 232


Attachments

Seni Budaya Buku Siswa Kelas X Semester 1.pdf

19-09-2017 20:56:14

Download Lampirkan